Tham gia Hội Săn Sales Adayne.vn

Tải xuống APK Firestarter / AppStarte cho Fire TV

Amazon đã thiết kế giao diện⁢ người dùng mặc định của Amazon Fire⁤ TV ‌stick với rất nhiều hạn chế, trong đó bạn không thể sửa ⁣đổi màn hình chính, ​không thể cài đặt trình khởi chạy tùy chỉnh mới và thậm chí không cho phép bạn tải xuống ứng dụng từ các nguồn ⁤không xác​ định.

Tải xuống ⁢APK Firestarter / AppStarte cho Fire TV

Giới thiệu về APK Firestarter / AppStarter

Được thiết kế và phát triển bởi Sphinx02, Firestarter là một ngăn kéo ứng dụng và ⁤trình cập nhật Kodi / SMPC được thiết kế đặc biệt cho các ⁢thiết‌ bị Amazon Fire ⁤TV để người dùng có thể dễ⁤ dàng ‌bỏ qua giao ‍diện người dùng ​FireTV mặc định, rất hạn⁢ chế⁢ và thường​ quảng​ cáo các sản phẩm của Amazon nhằm đạt được nhiều⁢ cơ sở khách hàng hơn.

Gần⁣ đây, với việc ‌phát hành phiên bản 4.0, nhà phát triển‍ đã quyết định⁢ đổi tên ứng dụng⁤ từ Firestarter apk thành AppStarter apk và ⁢đổi ⁢tên gói thành de.belu.appstarter.

Một trong những lợi‍ ích chính ​của AppStarter⁤ là‍ nó không yêu cầu bạn root FireTV ⁢để thay đổi trình khởi chạy hoặc màn hình chính.⁤ Và không root có⁢ nghĩa là bảo hành thiết bị của bạn sẽ không⁢ bị ⁤hư hại trong‍ khi ‍bạn sẽ có khả năng duyệt tất‌ cả các ứng‍ dụng được cài đặt trên Fire TV ngay từ màn hình chính, khả năng tải⁢ xuống và cài đặt⁣ ứng dụng từ ​các nguồn không xác định.

Với ứng dụng AppStarter, bạn có thể ⁢cài đặt ứng ‌dụng Kodi và SMPC trên thiết ⁤bị Fire ​TV của mình ⁣cũng như⁤ luôn cập nhật cả hai ứng⁢ dụng đó theo cách dễ dàng nhất có⁣ thể.

 

download APK Firestarter

 

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   adayne.vn
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   Previous
   Next
   Previous
   Next
   Previous
   Next
   Shopping cart