Tham gia Hội Săn Sales Adayne.vn

Những câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh sâu sắc khiến bạn phải suy ngẫm

Những câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh sâu sắc khiến bạn phải suy ngẫm trong cuộc sống hiện nay. Thời gian là gì không ai định nghĩa được, nhưng có một điều chắc chắn rằng thời gian chỉ có một chiều duy nhất, đó là từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Chính vì thế, một khi chúng ta đã lỡ sai sót ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời nhất định sẽ phải day dứt, ân hận rất lâu, thậm chí là suốt đời, vì chẳng thể trở về thời điểm đó để làm lại. Chúng ta chỉ có thể chân trọng nó, tận dụng món quà này một cách ý nghĩa nhất, để sau này không phải nuối tiếc về nhiều thứ.

Dưới đây là những câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh mà adayne.vn sưu tầm được. Hy vọng chúng sẽ mang lại ý nghĩa cũng như làm cho cuộc sống thêm đậm đà và thời gian sẽ quý giá hơn trong bạn.

1. Life and time are the best teachers. Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life.

– Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sống dạy chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị của cuộc sống.

2. All we have to decide is what to do with the time that is given us.

– Tất cả những gì chúng ta cần quyết định là phải làm gì với thời gian ta có.

3. Clocks slay time… time is dead as long as it is being clicked off by little wheels; only when the clock stops does time come to life.

– Đồng hồ giết thời gian… thời gian còn chết chừng nào nó bị những bánh xe nhỏ bé tíc tắc đi; chỉ khi đồng hồ dừng lại thời gian mới sống.

Những câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh sâu sắc khiến bạn phải suy ngẫm

4. Time granted does not necessarily coincide with time that can be most fully used.

– Thời gian có được không nhất thiết trùng với thời gian có thể tận dụng hoàn toàn.

5. Time wounds all heels.

– Thời gian làm mòn mọi gót giày.

6. Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.

– Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian.

7. I hadn’t understood how days could be both long and short at the same time: long to live through, maybe, but so drawn out that they ended up flowing into one another. They lost their names. Only ‘yesterday’ and ‘tomorrow’ still had any meaning for me.

– Tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày có thể vừa dài vừa ngắn: dài để sống hết quãng đời, có thể, nhưng lê thê tới nỗi chúng hòa nhập vào nhau. Chúng không còn tên nữa. Chỉ có ‘ngày hôm qua’ và ‘ngày mai’ còn ý nghĩa với tôi.

8. Time deals gently only with those who take it gently.

– Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng với nó.

9. The clock talked loud. I threw it away, it scared me what it talked.

– Đồng hồ nói thật to. Tôi ném nó đi, nó khiến tôi sợ hãi vì điều nó nói.

10. Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

– Thời gian bay như một mũi tên; hoa quả bay như một quả chuối.

11. If time be of all things the most precious, wasting time must be the greatest prodigality.

– Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất.

12. We should not say that one man’s hour is worth another man’s hour, but rather that one man during an hour is worth just as much as another man during an hour. Time is everything, man is nothing: he is at the most time’s carcass.

– Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.

Những câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh sâu sắc khiến bạn phải suy ngẫm

13. Time changes everything except something within us which is always surprised by change.

– Thời gian thay đổi tất cả, chỉ trừ thứ bên trong chúng ta luôn luôn khiến ta thấy ngạc nhiên vì thay đổi.

14. I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.

– Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

15. One must never lose time in vainly regretting the past or in complaining against the changes which cause us discomfort, for change is the essence of life.

– Con người không bao giờ được lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống.

16. Punctuality is the stern virtue of men of business, and the graceful courtesy of princes.

– Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử.

17. A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

– Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.

18. Music is given to us with the sole purpose of establishing an order in things, including, and particularly, the coordination between man and time.

– Âm nhạc đến với chúng ta chỉ với một mục đích duy nhất, thiết lập trật tự, bao gồm và đặc biệt bao gồm mối liên hệ giữa con người và thời gian.

19. A fresh mind keeps the body fresh. Take in the ideas of the day, drain off those of yesterday. As to the morrow, time enough to consider it when it becomes today.

– Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.

20. Character is the result of two things: mental attitude and the way we spend our time.

– Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng ta sử dụng thời gian.

Những câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh sâu sắc khiến bạn phải suy ngẫm

21. If a person gives you his time, he can give you no more precious gift.

– Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.

22. Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.

– Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

23. The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.

– Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

25. Have regular hours for work and play; make each day both useful and pleasant, and prove that you understand the worth of time by employing it well. Then youth will be delightful, old age will bring few regrets, and life will become a beautiful success.

– Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.

26. Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.

– Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.

27. To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.

– Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.

28. Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.

– Người khôn ngoan là người học được những sự thật này: Rắc rối là tạm thời. Thời gian là thuốc bổ. Khổ đau là ống nghiệm.

29. Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time.

– Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.

30. Money and time are the heaviest burdens of life, and… the unhappiest of all mortals are those who have more of either than they know how to use

– Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời… và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng.

Những câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh sâu sắc khiến bạn phải suy ngẫm

31. Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.

– Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

32. If a person gives you his time, he can give you no more precious gift

– Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.

33. Character is the result of two things: mental attitude and the way we spend our time.

– Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng ta sử dụng thời gian.

34. A fresh mind keeps the body fresh. Take in the ideas of the day, drain off those of yesterday. As to the morrow, time enough to consider it when it becomes today.

– Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.

35. Music is given to us with the sole purpose of establishing an order in things, including, and particularly, the coordination between man and time.

– Âm nhạc đến với chúng ta chỉ với một mục đích duy nhất, thiết lập trật tự, bao gồm và đặc biệt bao gồm mối liên hệ giữa con người và thời gian.

36. A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

– Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.

37. Punctuality is the stern virtue of men of business, and the graceful courtesy of princes.

– Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử.

38. One must never lose time in vainly regretting the past or in complaining against the changes which cause us discomfort, for change is the essence of life.

– Con người không bao giờ được lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống.

Những câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh sâu sắc khiến bạn phải suy ngẫm

39. I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.

– Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

40. Time changes everything except something within us which is always surprised by change.

– Thời gian thay đổi tất cả, chỉ trừ thứ bên trong chúng ta luôn luôn khiến ta thấy ngạc nhiên vì thay đổi.

41. We should not say that one man’s hour is worth another man’s hour, but rather that one man during an hour is worth just as much as another man during an hour. Time is everything, man is nothing: he is at the most time’s carcass.

– Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.

42. If time be of all things the most precious, wasting time must be the greatest prodigality.

– Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất.

43. Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.

– Thời gian bay như một mũi tên; hoa quả bay như một quả chuối.

44. The clock talked loud. I threw it away, it scared me what it talked.

– Đồng hồ nói thật to. Tôi ném nó đi, nó khiến tôi sợ hãi vì điều nó nói.

45. Time deals gently only with those who take it gently.

– Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng với nó

46. I hadn’t understood how days could be both long and short at the same time: long to live through, maybe, but so drawn out that they ended up flowing into one another. They lost their names. Only ‘yesterday’ and ‘tomorrow’ still had any meaning for me.

– Tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày có thể vừa dài vừa ngắn: dài để sống hết quãng đời, có thể, nhưng lê thê tới nỗi chúng hòa nhập vào nhau. Chúng không còn tên nữa. Chỉ có ‘ngày hôm qua’ và ‘ngày mai’ còn ý nghĩa với tôi.

Những câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh sâu sắc khiến bạn phải suy ngẫm

47. Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time

– Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian.

48. Time wounds all heels.

– Thời gian làm mòn mọi gót giày.

49. Time granted does not necessarily coincide with time that can be most fully used.

– Thời gian có được không nhất thiết trùng với thời gian có thể tận dụng hoàn toàn.

50. Clocks slay time… time is dead as long as it is being clicked off by little wheels; only when the clock stops does time come to life.

– Đồng hồ giết thời gian… thời gian còn chết chừng nào nó bị những bánh xe nhỏ bé tíc tắc đi; chỉ khi đồng hồ dừng lại thời gian mới sống.

51. All we have to decide is what to do with the time that is given us.

– Tất cả những gì chúng ta cần quyết định là phải làm gì với thời gian ta có.

Những câu nói hay về thời gian bằng tiếng anh sâu sắc khiến bạn phải suy ngẫm

52. Life and time are the best teachers. Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life.
– Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sống dạy chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị của cuộc sống.

Những câu nói về thời gian trôi nhanh bằng tiếng Anh

 1. “Time flies, but memories linger.” – “Thời gian trôi nhanh nhưng kí ức mãi vẫn đọng.”
 2. “The most beautiful moments often pass by quickly.” – “Những giây phút đẹp nhất thường trôi qua nhanh chóng.”
 3. “Time waits for no one, it just flows, leaving no trace behind.” – “Dòng thời gian không chờ đợi ai, cứ trôi đi không lưu lại dấu vết.”
 4. “Looking back, one realizes how swiftly time has passed.” – “Nhìn lại, ta mới thấy thời gian trôi qua nhanh đến đâu.”
 5. “The present moment is a gift from time, cherish it.” – “Giây phút hiện tại là quà tặng của thời gian, hãy trân trọng nó.”
 6. “Time is an invisible companion, but also a thief in disguise.” – “Thời gian là người bạn đồng hành vô hình, nhưng cũng là kẻ đánh cắp vô tình.”
 7. “Life is like a clock, always ticking and never stopping.” – “Cuộc sống như một chiếc đồng hồ, luôn quay đi không dừng lại.”
 8. “Memories are bits of time preserved in the heart.” – “Những kỷ niệm là những chút thời gian được giữ lại trong trái tim.”
 9. “Don’t let time pass without doing something worth remembering.” – “Đừng để thời gian trôi qua mà ta không làm điều gì đáng nhớ.”
 10. “Time is a fleeting flame, leaving only ashes and memories.” – “Thời gian là ngọn lửa trải qua, chỉ để lại tro và những kí ức.”

Trên đây là bài viết về thời gian bằng tiếng anh sâu sắc nhất. Hy vọng qua bài viết này sẽ mang lại cho bạn những điều ý nghĩa về thời gian, mang lại cho bạn những bài học bổ ích cũng như mở mang vốn kiến thức, vốn từ của bạn. Hãy trân trọng thời gian và sống một cách ý nghĩa nhất, trân trọng từng khoảnh khắc, sống và làm việc hết mình để khi nhìn lại chúng ta không hối tiếc vì những gì đã qua.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   adayne.vn
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   Previous
   Next
   Previous
   Next
   Previous
   Next
   Shopping cart